Isla a Mia

Cenhadon Natur yng Nghymru

Proffil
Isla a Mia - Cenhadon Natur yng Nghymru

“Mae natur yn gwella, yn ysbrydoli, yn magu dewrder, yn datgelu, yn tawelu, yn addysgu, yn cysylltu a llawer, llawer mwy. Yn rhad ac am ddim. Ac mae’r cyfan ar garreg eich drws."

Cafodd Isla ei magu ynghanol byd natur gan fam yr oedd bywyd gwyllt yn hynod bwysig iddi. A hithau’n 16 oed, cafodd ei chysylltiad â’r awyr agored a’i chorff eu cryfhau wedi damwain a newidiodd ei bywyd. Mae hi nawr yn treulio pob eiliad bosib gyda'i merch ei hun yn y mynyddoedd ger ei chartref.

Pam bod Penybegwn mor arbennig?

“Mae Penybegwn yn ofod gwyllt hardd sy’n cynnig golygfeydd anhygoel, golau a thywydd newidiol dramatig, cyfoeth o fywyd gwyllt ac, yn aml, tawelwch pur.  Fy nheyrnas i ydyw. Fy hafan ddibynadwy. Mae Penybegwn yna bob amser, ond byth yr un peth. Weithiau pan fydd bywyd yn anodd, mae’n fy atgoffa am ennyd o’r teimlad o fod yn fyw, o fod yn gysylltiedig a bodlon.”

Pam treulio mwy o amser yn yr awyr agored? 

“Mae ein datgysylltiad o fyd natur yn cyflymu. Mae ein lefelau straen yn cynyddu ac yn anochel mae hyn yn arwain at iselder a gorbryder yn ein plant a ni’n hunain.  Mae natur yn gwella, yn ysbrydoli, yn magu dewrder, yn datgelu, yn tawelu, yn addysgu, yn cysylltu a llawer, llawer mwy. Yn rhad ac am ddim. Ac mae’r cyfan ar garreg eich drws."

Fy hoff lefydd eraill yng Nghymru 

  • Porth Mawr a’r darn o arfordir creigiog prydferth o amgylch Tyddewi, Sir Benfro. Mae’n grêt ar gyfer adeiladu cestyll tywod, chwilota mewn pyllau dŵr a mwynhau gweithgareddau ar y dŵr. Mae yna safleoedd gwersyllfa arbennig hefyd – rhai gwyllt a theuluol. 
  • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae yna gymaint o deithiau cerdded i bawb o bob gallu drwy’r dyffrynnoedd, ar y copaon ac ar draws yr iseldir, ynghyd â nentydd ac afonydd byrlymus. Heb anghofio’r nodweddion hanesyddol a daearegol diddorol.  
  • Cwm Elan. Argaeau a chronfeydd Fictoraidd dramatig, tir gwyllt agored eang, cartref i gyfoeth o adar, gan gynnwys y Barcud Coch. Gallwch wersylla ger nant y mynydd, syllu ar y sêr, pysgota, beicio a mwynhau saffari! Mae’n faes chwarae enfawr hyfryd i bawb o bob diddordeb a gallu.