Rhosod o flaen y Felin yng Ngardd Bodnant yn yr haf.

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Places to visit

Map Loading...
A pink rose

Gwybodaeth pwysig 

Rydyn ni’n edrych ymlaen i’ch croesawi chi i’r lleodd y gofalwn amdanynt ar draws Cymru. Os gwelwch yn dda gwiriwch dudalen we yr eiddo perthnasol am y wybodaeth ddiweddaraf pan yn cynllunio eich ymweliad.

Diwrnodau allan
Border yn llawn blodau’r haf yn yr Ardd Ffurfiol Edwardaidd yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru.

Dod o hyd i rywle i ymweld yng Nghymru  

Ry’n ni’n edrych ar ôl rhai o gestyll, gerddi a phlastai gwychaf Cymru, ac hefyd yn warcheidwaid 157 milltir o arfordir a mwy na 46,000 hectar o dir. Ry’n ni’n ffyddiog y gallwch ddod o hyd i’r diwrnod perffaith gyda ni.

Rare orchids grow in the hay meadow

Dolydd Godidog Cymru 

Mae crwydro drwy ddôl wyllt ar doriad gwawr neu fachlud haul yn foment hudol. Yn drist, mae tua 97% o’r dolydd wedi cael eu colli ers yr 1930au, ond drwy bartneriaeth prosiect ‘Dolydd Gwych Cymru’ gyda Plantlife, rydym yn adfywio ac yn adfer tirweddau dolydd ar draws Cymru, i bawb eu mwynhau. Ewch am dro drwy un ohonynt ar Ddiwrnod Cenedlaethol Dolydd ar 2 Gorffennaf a thrwy gydol yr haf, a theimlwch gysylltiad â natur.

A dog up close licking the camera lens

Teithiau cerdded addas ar gyfer cŵn yng Nghymru 

Yma yng Nghymru gallwch ganfod y daith gerdded berffaith i chi a’ch ci. Cewch gerdded mynyddoedd, crwydro’r glannau, sbecian ar ardd new ddwy neu wledda mewn ystafell de.

Yn syth o'r wasg

Ar y sgrin fawr
The Shell House in the sand dunes at Freshwater West

Lleoliadau ffilmiau yng Nghymru 

Yma yng Nghymru ry’n ni’n gofalu am rai o’r adeiladau harddaf a darnau o’r golygfeydd arfordirol a gwledig mwyaf ysgubol yn y wlad, ac fe ddefnyddiwyd llawer ohonyn nhw ar gyfer golygfeydd mewn ffilmiau mawr Hollywood, ond ydych chi’n gallu adnabod pa rai?

Dysgwch fwy am ein gwaith
River meadow at Llanerchaeron in full flower

Natur a bywyd gwyllt 

Darganfyddwch sut rydyn ni'n rheoli ein tir ar gyfer natur a bywyd gwyllt yng Nghymru - i bawb, am byth.

Fideo

Tyfwch wrychoedd o flodau ar gyfer ffermio a byd natur yn Rhosili ar y Gŵyr

Yn anffodus, mae rhan ddramatig o arfordir y Gŵyr wedi cael ei heffeithio gan golli bioamrywiaeth a chynefinoedd. Ond diolch i'r cymorth gan aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, rydym yn gweithio tuag at ddod â blodau brodorol yn ôl i'r Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ddynodedig cyntaf y DU. Gwyliwch y fideo hwn i ddarganfod sut y bydd hyn yn creu mwy o gartrefi i fywyd gwyllt a denu ystod eang o rywogaethau.

Fideo

Gwynebu'r argyfwng hinsawdd yn Uwch Conwy

Gall tirwedd ddramatig Uwch Conwy ym Mharc Cenedlaethol Eryri edrych yn wydn ac yn arw ond mae'n agored iawn i newid hinsawdd. O ailgysylltu darn o afon â’i gorlifdir i adfer mawndir, mae llawer yn cael ei wneud i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac amddiffyn cymunedau lleol rhag llifogydd ar garreg eu drws. Gwyliwch y fideo hwn i ddarganfod mwy.

Shepherd and sheep dogs driving sheep down the Watkin Path at Cwm Llan on Hafod Y Llan farm, Snowdonia

Ffermio 

Rydym yn gofalu am 50,000 hectar o dir yng Nghymru ac mae dros 90% o'r tir hwn yn cael ei reoli gan denantiaethau amaethyddol. Darganfyddwch sut rydym yn gweithio gyda'n ffermydd a'n tenantiaid i gynhyrchu bwyd lleol a thymhorol mewn ffordd sy'n amgylcheddol gynaliadwy.

Trysorau rhyfeddol
Beibl yn Nhŷ Mawr Wybrnant, Penmachno

Casgliadau cain yng Nghymru 

O adeiladau palasaidd i beirianwaith diwydiannol a thrysorau teulu, rydym yn gofalu am gasgliadau cyfoethog ac amrywiol ledled Cymru.

Gwlad o chwedlau a straeon
Footpath at Cwm Idwal, Snowdonia

Chwedlau, traddodiadau a straeon hudolus Cymru 

Archwiliwch y mythau, chwedlau a llên gwerin sydd wedi llywio tirweddau hynafol Cymru. O darddiad y ddraig goch Gymreig enwog yng ngogledd Cymru, i lyn swynol yn ne Cymru, mae stori hudolus i bawb.

Arfordir anhygoel Cymru
Mwnt beach in the summer is home to dolphins, seals and porpoises

Arfordir a thraethau Cymru  

Ry’n ni’n gwarchod 157 milltir o’r arfordir yng Nghymru sy’n annwyl i chi. Dysgwch fwy am y gwaith rydym yn gwneud i ofalu am y lleoedd arbennig yma.

Pweru ymlaen
Hydro power at Hafod Y Llan

Prosiectau ynni adnewyddadwy 

O systemau solar Gardd Bodnant a Chastell y Waun i’n bythynnod gwyliau sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaliadwyedd, rydyn ni’n defnyddio grym natur i droi’n fwy gwyrdd o’r arfordir i’r wlad yn ein cestyll a’n plastai.

Ymunwch

Fel aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gallwch fynd dro ar ôl tro i 500 a mwy o leoedd hyfryd.

Cyfrannu

Fel elusen ry’n ni’n dibynnu ar eich rhoddion er mwyn gallu gwneud ein gwaith cadwraeth.

Gwirfoddoli

Gwneud ffrindiau newydd, gweithio mewn lleoedd anhygoel a gwybod eich bod yn helpu achos gwych – tri o resymau ardderchog dros ddechrau gwirfoddoli.